ELLEN FRIES

Ett dödsbud, hvilka i vida kretsar väckt desto bittrare sorg som det kom alldeles oväntadt, ingick den 8 dennes från Stockholm, där fil. dr. Ellen Fries aflidit efter en kort sjukdom.

Fröken Fries var den första kvinna i Sverige som promoverades till filosofie doktor. Hon förenade med stor beläsenhet och gedigna kunskaper ett kvinnligt, sympatiskt väsen, hvilket tillvann henne tillgifvenhet och varma sympatier. Doktor Fries har gjort sig känd som en begåfvad historisk författarinna och har från trycket utgifvit flera arbeten. Hon var en skicklig lärarinna och företog flere studieresor till utlandet. Bland frukterna däraf är hennes bok om "Den kvinnliga elementarundervisningen i Frankrike". Hon var vid sin död sedan flera år studierektor vid Åhlinska flickskolan i Stockholm.

I hufvudstaden höll hon ock med stort intresse åhörda föreläsningar. Hennes rastlöst verkande forskareande har för öfrigt lämnat utmärkta prof på hvad den lärda kvinnan kan åstadkomma. D:r Fries var både lärd och kvinna - det är hennes vackraste eftermäle. (Hv8dag 19000415)

 

 

SIXTEN VON FRIESEN

Lektor Sixten von Friesen, Liberala samlingspartiets ledare. (Hv8dag 19000128)

 

R. VON FRIESENDORFF

Hemresan anträdes den 9 juni, öfver Berlin, där truppen stannar ett par dagar för att gifva två uppvisningar, den ena hufvudsakligen för hufvudstadens garnisonsofficerare, den andra för allmänheten i Friedenau, en liten ort utanför Berlin, där samtidigt en större tysk truppfäst pågår. Detta blir första gången svenska gymnaster uppträda på tysk botten. Uppvisningarna ha ledts och ledas af löjtnanten R. von Friesendorff såsom kommenderande. Löjtnanterna grefve Ph. v. Schwerin och A. Hultin ha medföljt som reserv. [ur artikel om De svenska parisgymnasterna] (Hv8dag 19000610)

 

JOHN O. FRIMAN

Den 1 mars afled vid 37 års ålder en i Göteborgs köpmanvärld bemärkt man, ombudsmannen John O. Friman. Friman har i egenskap af Köpmannaföreningens ombud tillvunnit sig stort förtroende och sympatier inom merkantila kretsar. Han var äfven själf en driftig affärsman. Som en af de verksammaste ifrarne för Göteborgs Kontoristförening inlade han på sin tid stora förtjänster för densammas bildande. En stor krets uppriktiga vänner deltager i de närmastes sorg öfver den redbare, duglige och vänfaste mannens tidiga bortgång. (Hv8dag 19000318)

 

BEATA KRISTINA FRUNCK

Hvem skulle tro, att de spänstiga dragen i vidstående fotografi tillhöra en 100-åring! Ock ändå förhåller det sig så. Den 2 december lämnar Beata Kristina Frunck ett sekel bakom sig. Då vi för några dagar sedan i Hemmet för gamla i Stockholm gjorde henne ett besök, funno vi henne lika kry och rask som trots någon 60-åring samt i besittning af en förvånansvärd rörlighet. Dagligen tar hon, om väderleken det tillåter, en promenad i det fria - i sanning ett förvånansvärdt kraftprof af en hundraåring. Hörseln har något aftagit under de senaste åren, men synen är fortfarande god.

Vid vårt besök berättade fröken Frunck - en liten älskvärd och rar gammal tant - åtskilligt om sig själf: Hon är född den 2 december 1800 å Skultuna bruk i Vestmanland, som då innehades af brukspatron Adamson. Som ett af sina tidigaste minnen nämde hon att hennes fader vid ett besök i en bruksstuga blef skjuten i venstra armen af en från finska kriget hemvändande soldat. Hon mindes äfven hur soldaterna hemkommo ur den ryska fångenskapen, trasiga och eländiga, samt ofta råa och brutala.

Tidigt måste hon emellertid lämna hemmet för att själf tjäna sitt bröd. Hon konditionerade sedan hos åtskilliga personer, bland andra hos hoffröken hos drottning Desideria, Maria Fredrika von Stedingk, en dotter till excellensen von Stedingk. Under sin tjänstgöring hos denna blef hon äfven i tillfälle att åse Karl XIV Johans begrafning. Hon hade också åtskilligt att berätta om all den ståt som där utvecklades. Äfven mindes hon flere "upploppsungar" under revolutionsåret 1848, "för öfrigt hände sådant ofta förr i tiden", sade hon till sist. Under 32 år, eller sedan 1867, hade hon redt sig själf och bott vid Biblioteksgatan i Stockholm, men detta blef till slut för arbetsamt, hvarför hon i fjol ansökte och lyckades komma in som pensionär vid "Hemmet för gamla", där hon nu har en liten kammare - i all enkelhet, proper och ordingsfull som den gamla själf. (Hv8dag 19001202)

 

 

OLOF FRYXELL

Den 2 dennes afled seniorn bland rikets präster kyrkoherden Carl Bergvall i Barlingbo på Gotland, hvilkens porträtt vi i höstas återgåfvo med anledning af 100-årsdagen. Den 9 dennes följde honom vår till lefnadsåren närmaste prästman, kyrkoherden i Ör (Karlstads stift) d:r Olof Fryxell, 94 år gammal.

Broder till den bekante historieskrifvaren Anders Fryxell, föddes Olof Fryxell i Edsleskogs prästgård i Dalsland. Han blef student 1825 och prästvigdes 1831. Fryxell var från 1832 under en följd af år lärare vid åtskilliga flickskolor i Stockholm och 1840-55 föreståndare för Wallinska flickskolan. 1853 blef Fryxell, som under tiden tagit graden, kyrkoherde i Skeppsholms församling i Stockholm. 1862 förordnades han till kontraktsprost öfver Södra Dals kontrakt. [utdrag ur artikel] (Hv8dag 19000422)

 

 

GABRIEL FRÖBERG

Bland det fartygsbefälhafvare hvilka befara Kinas kust är svensken kapten Gabriel Fröberg en af de mest kända och mest populära. Kapten F. har i 18 år rest på Kinakusten. Öfverallt, från Hongkong upp till Tientsin, är "Old Froburg" bekant och gärna sedd. Kapten Fröberg har efter en tids vistelse i hemlandet i dagarne återvändt ut för att taga befälet å ångaren "Hsich-Ho" tillhörande "China Mutual Steam Navigation Co".

Men han reser nu icke ensam, utan följes af sin unga brud, född Ida Elisabeth Sturch, liksom kapten F. bördig från Stigtomta i Södermanland. Nu skola de därute i Kina skapa sitt hem, dit de anhörigas och vänners lyckönskningar följa det älskvärda paret. Det vore önskligt, att en merkantil erfarenhet som den, hvilken kapten F. under dessa år förvärfvat sig ute i fjärran Östern, kunde användas i svensk tjänst för sjöfarten på Kinakusten. Det är sådana  praktiskt affärsförfarna män som vore de svenska intressena till stor nytta. (Hv8dag 19000520)  se äfven Sturch, Ida Elisabeth

 

 

JOHAN AXEL FRÖLICH

Ett dödsbud, som i vida kretsar väckt förstämning och saknad, meddelade den 28 febr. att f.d. majoren Johan Axel Frölich aflidit i Skara i en ålder af 88 år.

Major Frölich var född den 11 okt. 1811. Hans föräldrar voro fänriken L. M. Frölich och hans hustru Anna Hedvig Lundblad. Efter aflagd studentexamen ingick F. på den militära banan, där han blef fänrik vid Västgöta regemente 1833, löjtnant 1842, kapten 1850 och major 1861. Såsom löjtnant deltog han i kommenderingen till Danmark 1848 och var som kapten befälhafvare för en infanterikommendering till Gotland under kriget mellan Ryssland och västmakterna. (Hv8dag 19000318)

 

OSCAR FRÖLICH

DE NYA KARL XIII:S-RIDDARNE

Kammarh. grefve Oscar Frölich. (Hv8dag 19000218)

 

MANFRED FÜRST

Den 5 dennes afled efter ett slaganfall öfverfältläkaren vid flottans station i Karlskrona, medicine hedersdoktorn och kirurgie magistern Manfred Fürst i en ålder af 70 år.

Slägten Fürst härstammar från Tyskland och inkom 1788 till Sverige med Absalon Fürst, som var född i Meve i Vest-Preussen 1754 samt blef amiralitetskirurg och fältläkare i Karlskrona och afled 1828. Dennes son, öfverfältläkaren vid flottans station i Karlskrona Carl Johan Fürst, ägde 5 söner, af hvilka 3 blefvo läkare, och bland dem var den nu bortgångne.

Manfred Fürst föddes i Karlskrona den 30 juni 1829. Han blef student i Lund 1846 och medicine licentiat 1856. Året derpå blef han i Stockholm kirurgie magister. Fürst tjenstgjorde under studietiden såsom läkare dels vid beväringsmöten, dels såsom extra bataljonsläkare vid flottan. Från 1857 var han t.f. bataljonsläkare och från 1859 regementsläkare vid flottans station i Karlskrona samt erhöll 1861 konfirmationsfullmakt å samma tjenst. År 1872 utnämndes han till öfverfältläkare vid nämnda station af flottan. Fürst blef 1881 ledamot af komitén för ordnande af den militära hälsovården. Medicinska fakulteten i Lund tilldelade Fürst vid 1893 års promotion vid det sydsvenska universitetet hedersdiplom såsom medicine doktor.

Den bortgångne var en glad och vänsäll man, som icke endast i det samhälle, där han tillbragt så godt som hela sitt lif, utan landet rundt ägde många tillgifna vänner. (Hv8dag 19000121)

 

 

PONTUS FÜRSTENBERG

ÅRETS JUBEL- OCH HEDERSDOKTORER

Grosshandlaren Pontus Fürstenberg, Göteborg. Fil. hedersdoktor i Lund. (Hv8dag 19000617)

 

ESKIL FÅRHÆUS †

Den 3 sistlidne mars afled i en ålder af 83 år en af Göteborgs äldre affärsmän Eskil Fårhaeus. F. var född på Gotland, ankom vid omkring 20 års ålder till Göteborg, där han erhöll anställning hos Carnegie & Co., hvilken firma han tillhörde i ett tredjedels sekel och där han så småningom avancerade till kontorschef. På 1870-talet var F. stadsfullmäktig. Hans ordningssinne och redbarhet förskaffade honom äfven flera andra offentliga uppdrag.

Sedan han dragit sig tillbaka från affärerna, ägnade han sig åt keramiken. Han uppköpte under årliga resor i Tyskland och Holland porcellainer, så att han vid sin död efterlämnade den utan tvifvel största och dyrbaraste tallrikssamling som finnes i någon svensk privatpersons ägo. (Hv8dag 19000318)

   

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014