PONTUS FAHLBECK

Första gången han fäste uppmärksamheten vid sig utanför den akademiska kretsen var genom sitt under tulldagarna 1887 utgifna arbete om "Den ekonomiska vetenskapen och näringsskyddet". Han hade då ännu icke hunnit bli professor - det blef han först 1889. Med detta arbete vann han mycken popularitet och när 1888 års tullkomité tillsattes, blef han dess sekreterare. . . . De femtio år han i dagarne - den 15 dennes - lagt bakom sig, tynga honom icke. [utdrag ur artikel] (Hv8dag 19001021)

 

JOHAN HENRIK AUGUST FALCK

Den 7 januari 1900 fyller fördelningsläkaren vid första arméfördelningen d:r A. Falck i Malmö 75 år. Det är sällsynt att läkarens ansträngande kall tillåter sin innehafvare att till en jämförelsevis så hög ålder kvarstå på sin post och ännu mera sällsynt, att han kan göra det med den kraft och liflighet, som är utmärkande för dr Falck, hvilken alltjämt med oförminskadt nit och intresse sköter icke blott sin fördelningsläkarebefattning, utan äfven sin enskilda praktik.

Johan Henrik August Falck är född i Kristianstad den 7 januari 1825. Efter aflagd studentexamen ägnade han sig åt medicinska studier samt blef 1852 medicine licenciat, 1854 kirurgie magister och 1856 medicine doktor. År 1854 utnämndes han till läkare vid länscellfängelset i Malmö och följande år till läkare vid centralfängelset därstädes. Från båda dessa befattningar tog han emellertid afsked i fjor. Från och med 1856 har han varit förste stadsläkare i Malmö samt från 1874 fördelningsläkare vid första arméfördelningen. År 1864 deltog han som läkare i det danska kriget, hvarför han utmärktes med riddarekorset af danska Dannebrogsorden. Dessutom har han innehaft och innehar fortfarande åtskilliga uppdrag såväl i egenskap af läkare som medborgare.

För den duglighet och det nit dr Falck inlagt i sin verksamhet åtnjuter han också allas aktning och erkännande. Äfven offentliga utmärkelser ha härför kommit honom till del. Utom Dannebrogsorden är han innehafvare af Wasaorden 2:a kl., samt riddare af Nordstjerneorden och af Preussiska Rödaörns-ordens 3:dje klass.

 

 

H. FALKENBERG

NYVALDA RIKSDAGSMÄN

Friherre H. Falkenberg, Värmlands Säby. Första kammaren, Värmlands län. (Hv8dag 19001014)

 

AXEL AUGUST ALEXANDER FISCHER

Den som kvartettsångare kände handelsresanden Axel August Alexander Fischer afled den 24 febr. i hufvudstaden 42 år gammal. F. var född i Ystad och son af tobaksfabrikören A. H. Fischer. Han ämnade i unga år ägna sig åt handel, men drefs af en okuflig lust och en sympatisk röst att egna sig åt kvartettsången.

På 1880-talet var Fischer en af prydnaderna i Edgrens och Luttemans kvartetter och var vida bekant för sin härliga basbaryton. Detta på sin tid berömda sångaresällskap åtföljde Fischer på dess resor i England, Tyskland, Finland och Ryssland m. fl. länder, der sällskapet vann allmänt erkännande. Efter ledarens död upplöstes emellertid kvartetterna och Fischer återgick till handeln. Genom sin röst, sin angenäma och redbara personlighet hade Fischer en stor vän- och kundkrets, speciellt i Finland och Norrland, hvarest han under de senaste åren bedrifvit sin verksamhet såsom resande för vinhandelfirman Högstedt & C:ni. (Hv8dag 19000318)

 

 

CARL AXEL WILHELM FLENSBURG

Det skall utan tvifvel intressera alla läsare att se porträtten af h. m:t konungens båda lifmedici. Svenske lifmedikus Carl Axel Wilhelm Flensburg är född 1856 och utnämndes 1898. Norske lifmedikus Theodor Kristian Egeberg, född 1847, har sedan 1889 åtnjutit det höga förtroendet att vara h. m:t konunges läkare. (Hv8dag 19001028)

 

G. FLINK

ÅRETS JUBEL- OCH HEDERSDOKTORER

Folkskolläraren o. mineralogen G. Flink, Stockholm. Fil. hedersdoktor i Upsala. (Hv8dag 19000603)

 

DAVID WILHELM FLOBECK

NYVALDA RIKSDAGSMÄN

Nyligen egde val rum till Andra kammaren för Östra och Västra Hisings härad, hvarvid till valkretsens representant utsågs fabriksdisponenten David Wilhelm Flobeck. (Hv8dag 19001125)

 

GÖSTA FLORMAN

En af hufvudstadens och landets mest kände fotografer, bland de främste i sitt fack, k. hoffotografen kapten Gösta Florman afled i Stockholm den 11 dennes, 69 år gammal. Den aflidne var son af d:r Johan Gustaf Florman. Han valde till en början den militära banan och antogs till kadett vid krigsskolan, hvarifrån han utexaminerades 1852. Han utnämndes samtidigt till underlöjtnant vid Göta artilleriregemente, hvarifrån han transporterades till Vermlands fältjägareregemente. Löjtnant 1856, tog han 1872 afsked med kaptens rang.

Han bosatte sig kort därefter i hufvudstaden, där han i 28 A Regeringsgatan öppnade en fotografiatelier, hvilken inom kort blef hufvudstadens elegantaste och bland sina kunder alltjämt räknar den högsta societeten, främst kungafamiljen. Från Florman ha ock utgått otaliga fotografier af sceniska artister, utmärkande sig för utomordentlig elegans. Kungaporträtten, artistfotografierna och den kollektion af svenska nationaldräkter, som förskrifva sig från Flormans atelier, har gjort densamma känd äfven långt utom Sveriges gränser.

Gösta Florman var i kollegialt afseende den fulländade gentlemannen. För yrket har han verkat mycket godt: som banbrytare för den svenska fotografien, som en af stiftarne af "Svenska fotografernas förbund" och som den, hvilken kraftigast arbetade för att äfven Sverige skulle tillgodonjuta fotografiskt reproduktionsskydd. (Hv8dag 19000422)

 

 

JOHANNES FLYGARE

Vid Scholznek stupade äfven kaptenen i Skandinaviska kåren järnvägsingeniören Johannes Flygare. Han var född i Natal 1868 och son till svenske missionären Carl Flygare. Med undantag af ett 3-årigt besök i Tyskland och en 4-årig vistelse i Upsala (1884-88) hade han tillbrakt hela sitt lif i Sydafrika, där han nu var anställd som järnvägsingeniör i Pretoria. Såväl han som hans yngre broder Gustaf Adolf Flygare ingingo vid Jameson's infall 1896 i den då mobiliserade boerhären. När den skandinaviska kåren nu bildades, blef F. vald til "veldcornet". Han hade före slaget vid Scholznek med utmärkelse deltagit i belägringen af Mafeking.

Den ofvannämnde yngre brodern G. A. Flygare föll i krigets första drabbning, vid Dundee, den 21 oktober. Af familjen är nu fil. lic. Natte Flygare i Upsala den ende kvarlefvande. [ur artikel om svenskar fallna i kriget i Transvaal] (Hv8dag 19000401)

 

 

E. A. FORSBERG

Svenska läkaresällskapets mångårige ordförande, öfverläkare professor Jonas Waern har i dagarne afgått från denna hederspost och efterträdts af regementsläkaren i fältläkarekåren, förste bataljonsläkaren vid Lifgbardet till häst, E. A. Forsberg.

Vid den af närmare ett hundratal Eskulapiisöner besökta middag, som sällskapet gaf i sin lokal den 6 dennes, förelsog afgående ordf. sällskapets skåo och talade äfven för de särskildt inbjudna generaldirektör Linroth samt sällskapets hedersledamöter f.d. generaldirektör Almén och professor Retzius samt d:r Kleen, som erhållit sällskapets pris för året. Skålen för den afgående ordf. föreslogs af den nye ordföranden. (Hv8dag 19001021)

 

GUSTAF ALFRED FORSBERG

I en ålder af nära 60 år afled i Örebro den 7 d:s handl. Gustaf Alfred Forsberg, en af stadens mera bekanta affärsmän. Efter sitt utträde 1893 ur Hagendahlska specerifirman egnade F. sig åt brandförsäkringsaffärer som ombud för "Städernas allmänna". T:s duglighet togs ock i anspråk för arbete i stadens banker och pänninginrättningar. Många sörja de vänlige, godlynte och allmänt afhållne mannens bortgång. (Hv8dag 19001118)

 

PER NIKOLAUS FRIDÉN

Nestorn bland Sveriges apotekarekår, f.d. innehafvaren af apoteket Kronan i Norrköping, apotekaren Per Nikolaus Fridén, afled den 5 d:s i Trosa i sitt 85:te år.

Fridén blef 1841 egare af apoteket i Åmål. Vid den stora eldsvådan i denna stad natten till den 17 jan. 1846 nedbrunno såväl apoteksgården som apoteket, hvarpå F. inköpte "Kronan" i Norrköping. Nämnda apotek försålde Fridén 1855 och var därefter under en lång följd af år bosatt å säteriet Sjöberga, Björsäter socken, i Östergötland. Sedan 20 år bodde F. i Trosa. Döden kom som en förlossare, sedan den gamle i fyra år varit ofta bunden vid sjuksängen. (Hv8dag 19000225)

   

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014