ERNST AUGUST EDELSTAM

Häradshöfdingen i Nyköpings domsaga Ernst August Edelstam afled efter en längre tids sjukdom den 21 jan. i en ålder af 62 år. Farfadern till häradshöfding E. var hjälten vid Pulkkila och Virta bro under 1808-1809 års finska krig, öfverstelöjtnanten Gustaf Fahlander, född å Björknäs på Vermdön och under benämningen "den tappre Fahlander" nämnd med utmärkelse af Runeberg i Fänrik Ståls sägner samt adlad 1809 under namnet Edelstam. Efter krigets slut blef han landshöfding i Vesterbottens län samt afled 1825.

Ernst August Edelstam, son af sekreteraren vid öfverståthållareembetets kansli, lagmannen Fabian Edelstam och hans maka, född von Post, var född på Aronsberg invid Stockholm. Han blef vice häradshöfding 1864 och tjänstgjorde 1877-1879 såsom adjungerad ledamot i Svea hofrätt samt utnämndes december 1878 till häradshöfding i Nyköpings domsaga. Häradshöfding E. var en kunskapsrik och framstående medlem af vår domarekår samt personligen högt aktad. Han var 1886 statsrevisor samt  ledamot af riksdagens Andra kammare för Nyköping m. fl. städer vid majriksdagen 1887 samt riksdagarna 1888-1893. (Hv8dag 19000211)

 

 

EDWARD MÅRTEN EDHOLM

Den 19 sistlidne juli ingick en af hufvudstadens äldre och mäst bekante läkare, f. öfverfältläkaren, generaldirektören Edward Mårten Edholm i sitt 70:nde lefnadsår. Son af dr Eric af Edholm, då tjänstgörande förste lifmedikus hos konung Carl XIV Johan, föddes generaldirektör E. å Frescati å Djurgården den 19 juli 1831, blef student 1850 och promoverades den 1 juni 1859 vid 28 års ålder till med. doktor.

Generaldirektör Edholm har gjort sig synnerligen förtjänt om det svenska militärläkareväsendets ordnande och höjande. Hans verksamhet som militärläkare daterar sig ock ända från år 1857, då han var bitr. läkare å skruflinieskeppet "Stockholm". År 1864 blef han förste bataljonsläkare vid Svea lifgarde och deltog samma år i danska kriget samt utnämdes 1869 till lifmedikus hos Carl XV, som han var följaktig äfven på konungens sista färd. Han studerade ock under fransk-tyska kriget fältsjukvård, dels vid krigsteatern dels vid sjukhus i de båda länderna. År 1871 förste bataljonsläkare vid Fortifikationens pontonierbataljon, 1872 t.f. medicinalråd, 1874 öfverfältläkare och 1877 direktör för militärläkarekursen - se där de viktigaste data i den  bemärkte mannens läkarekarriär, under hvilken han ock gjort sig bekant som en framstående författare i militärmedicinska frågor. (Hv8dag 19000812)

 

 

THEODOR KRISTIAN EGEBERG

Det skall utan tvifvel intressera alla läsare att se porträtten af h. m:t konungens båda lifmedici. Svenske lifmedikus Carl Axel Wilhelm Flensburg är född 1856 och utnämndes 1898. Norske lifmedikus Theodor Kristian Egeberg, född 1847, har sedan 1889 åtnjutit det höga förtroendet att vara h. m:t konunges läkare. (Hv8dag 19001028)

 

P. J. VON EHRENHEIM

Riksdagens ålderspresident P. J. von Ehrenheim. (Hv8dag 19000121)

 

ERIK EMANUEL EHRENHOLM

Den 3 maj afled f.d. postkontrollören i Stockholm Erik Emanuel Ehrenholm uti en ålder af nära 70 år. Ehrenholm, som var född 1830 i Hvarfs socken i Skaraborgs län, hade en lång och hedrande posttjänstemannaverksamhet bakom sig. Han blef 1859 e.o. postexpeditör, 1861 postexpeditör och tjenstgjorde såsom sådan i Hamburg. Följande år blef han postkontrollör i Helsingborg och 1865 i Malmö. Under åren 1865-1882 tjenstgjorde han såsom post-inspektör i södra distriktet. År 1872 blef Ehrenholm postinspektor i Kristianstad och 1875 kontrollör i Stockholm, från hvilken tjenst han tog afsked 1896.

Ehrenholm var ansedd som en skicklig posttjensteman och erhöll äfven flera offentliga uppdrag. Sålunda deltog han i öfverläggningarna om ett förslag till allmän poststadga samt var ledamot af 1873 års komité angående utarbetande af fullständigt tjenstgöringsreglemente för postanstalterna och vid dem anstäld personal. År 1877 utgaf Ehrenholm "Samling af gällande postförfattningar" omfattande tiden 1871-1877. I de närmastes sorg deltaga många kolleger och andra vänner till den redbare och välvillige tjänstemannen. (Hv8dag 19000520)

 

 

JOHN EKLUND

Bland andra svenskar, som på boernas sida deltagit i Transvaalkriget, befinna sig f.n. tvenne Bollnäsbor John Eklund och Carl E. Mellqvist i fångenskap ”i allsköns välmåga” på S:t Helena – en nog så intressant vistelse!

Bägge äro föda 1876 och utreste till Transvaal i maj 1898. Mellqvist sårades och tillfångatogs i slaget vid Magersfontein den 11 december, då så många skandinaver stupade. Eklund var med på general Cronjes kapitulation vid Paardeberg. De ha nu sammanträffat som engelske krigsfångar på den historiska ön, där de må jämförelsevis väl men hvarifrån de helt naturligt längta tillbaka till den gyllene friheten. När kriget blir slut, få de den ju igen vid utväxlingen af fångarne. (Hv8dag 19000708)

 

 

JACOB EMIL EKMAN

Med kommendörkaptenen Jacob Emil Ekman bortgick vid 85 års ålder den 22 februari ännu en af Göteborgs samhälles mera bemärkta personligheter. Ekman efterlämnar minnet af en klarsynt, praktiskt begåfvad och å en mängd områden verksam man, som ännu in i sena ålderdomen hade stora själs- och kroppskrafter i behåll. Han hade att börja med ägnat sig åt sjömansyrket, hvilket under hela hans lif var honom kärast af allt. Först kofferdisjöman deltog han sedan efter aflagda examina i flera långväga marinexpeditioner.

Åren 1837, 38 och 39 var E. i engelsk örlogstjänst och tjänstgjorde i dansktyska kriget år 1849 på danska fregatten "Nymfen". Dessförrinnan hade vår nuvarande konung under E. deltagit i sin första långresa till sjös, år 1844 med fregatten "Josephine". De gemensamma minnena från denna tid ha alltid gjort konung Oscar varmt fäst vid  Ekman.

Efter afskedstagandet ur flottjänsten 1860 blef E., jämte sin broder konsul Oscar Ekman, en af cheferna i den stora firman D. Carnegie & Co. Han var äfven intresserad i flera andra affärer. Dessutom ägnade E. mycket intresse åt kommunala angelägenheter samt innehade flera förtroendeuppdrag. Hans älskvärda personlighet ökar saknaden efter den framstående medborgaren. (Hv8dag 19000304)

 

 

JOHAN AUGUST EKMAN

Valet af ärkebiskop A. N. Sundbergs efterträdare har nyligen försiggått. När konungen återvänder hem, blir utnämningen af ärkebiskop ett af hans första regeringsärenden. K. m:t äger att välja bland de tre som af resp. valkollegier uppförts på förslaget: biskoparne J. A. Ekman i Västerås, Gottfr. Billing i Lund och N. J. O. H. Lindström i Wäxiö. Ärkestiftets präster röstade främst på biskop Ekman. Det säges, att den hädangångne ärkebiskopen skulle gifvit uttryck för sin önskan att bli i ämbetet efterträdd af honom. Biskop Ekman är icke den med härskaregåfvor utrustade kyrkofursten, men hans stora lärdom, hans fromhet och blida, ädla väsen göra honom i andra afseenden väl skickad för det höga ämbetet.

Johan August Ekman är född den 26 november 1845 i Skaraborgs län och son af husaren vid Lifregementets husarkår Olof Ekman och hans maka Maria Johansdotter. Efter föregående examina samt prästerlig och lärareverksamhet i Stockholm blef E. 1876 teol. kand. och docent i Upsala. År 1887 utnämndes han till professor och promoverades vid jubelfästen 1893 till teol. doktor. I år är han kallad till hedersdoktor af filosofiska fakulteten. När biskop Billing efter biskop Flensburgs död utbytte biskopsstolen i Västerås mot den i Lund, blef Ekman 1898 utnämnd till hans efterträdare. (Hv8dag 19000603)

 

 

JOHAN JAKOB EKMAN

En af Göteborgs stads mest bemärkte män, grosshandl. Johan Jakob Ekman, fyllde den 25 oktober 85 år.

Stadens stadsfullmäktige bragte vid sammanträde samma dag sin hyllning åt den vördade åldringen, hvilken varit fullmäktiges ordförande från våren 1869 till hösten 1887, nära ett kvarts sekel. I samhällets utveckling har hr E. gjort en storartad insats just under ett högst betydelsefullt skede af densamma. Under en lång följd af år var han äfven ledamot af riksdagen såsom en af dess mest framstående medlemmar. Den högt förtjänte medborgaren är lycklig att njuta sin ålderdoms otium vid bästa andliga och lekamliga krafter. (Hv8dag 19001104)

 

CATHARINA CHARLOTTA EKMAN

Den 20 i förra månaden afled en af hufvudstadens äldsta invånare, enkefru Catharina Charlotta Ekman, född Rydberg, i den höga åldern af 95 år. Hon var enka efter framlidne kyrkoherden i Skogs pastorat, Gestrikland, Lars Ekman. Den gamla besatt ända in i det sista för hennes ålder alldeles ovanliga själs- och kroppskrafter. Hennes lifliga minne var henne en god följeslagare under sista delen af hennes långa vandring, och det gamla anletet lyste af glädje, när hon för en lyssnande barnaskara fick omtala de händelser, som hon höll kärast. Särskildt fästad var hon vid vår berömde vetenskapsman, professor Thunbergs hem, i hvilket hon under ungdomsåren vistades.

I 32 år hade den gamla haft sitt hem hos sonen, missionsföreståndaren E. J. Ekman. (Hv8dag 19000311)

 

TH. EKSANDH

VÅRA NYA DOMHAFVANDE

Th. Eksandh. Upsala läns södra domsaga. (Hv8dag 19001230)

 

CARL ELDH

Den förre af desse konstnärer [Carl Eldh] har först i år framträdt för offentligheten men har dock hunnit deltaga i tre utställningar, och på alla ha hans arbete väckt uppseende genom såväl den fina formbehandlingen, som en starkt utpräglad symbolism, hvilken, trots den icke saknar förebilder inom den modärna skulpturen, dock röjer en omedelbar, personlig inspiration. Man ser vid första ögonkastet, att man har att göra med en konstnär, som har egna idéer och som hämtar dessa icke ur en falsk antiks skräpkammare utan ur lifvet. [utdrag ur artikel] (Hv8dag 19001001)

 

A. O. ELLIOT

Den 1 december fyllde polismästaren i Göteborg A. O. Elliot 60 år.

Polischefen i en så stor stad som rikets andra har en befattning, hvilken af sin man kräfver särskildt solida egenskaper. Den ansvarsfulla posten har polismästare Elliot visat sig så vuxen, att han i hög grad förvärfvat sig medborgarnes tacksamma aktning och hela sin kårs tillgifvenhet - tvenne fakta, hvarpå han på 60-årsdagen fick röna många bevis. (Hv8dag 19001209)

 

J. E. ELLIOT

ÅRETS JUBEL- OCH HEDERSDOKTORER

Presidenten i Svea hofrätt J. E. Elliot. Juris hedersdoktor i Upsala. (Hv8dag 19000610)

 

E. ENGDAHL

ÅRETS JUBEL- OCH HEDERSDOKTORER

Lasarettsläkaren d:r E. Engdahl, Kalmar. Med. hedersdoktor i Lund. (Hv8dag 19000610)

 

NILS VERNER ERICSON

I Trollhättan afled den 8 dennes f.d. kaptenen i armén frih. Nils Verner Ericson, son till den berömde järnvägsbyggaren öfverste Nils Ericson och brorson till John Ericson. E. var född 1838. Han blef 1855 underlöjtnant vid Bohusläns regemente, 1860 löjtnant och 1869 till kapten i armén, hvarur han 1871 tog afsked.

Då Dalslands kanal skulle byggas år 1864, åtog sig E. att under faderns öfverinseende utföra arbetet. Det märkliga företaget fullbordades på fyra år och är ett varaktigt vittnesbörd om de båda kanlbyggarnes samvetsgrannhet och tekniska talang. Åren 1872-78 var E. riksdagsman för Uddevalla i Andra kammaren, där han utmärkte sig som en slagfärdig debattör.

E. anlade och egde åren 1868-1874 gemensamt med sina bröder Vargöns pappersbruk i Elsborgs län. De senare åren var han bosatt utomlands, mestadels i Newyork, men hade vid dödstillfället vistats några månader på besök i hemlandet. Den friherrliga värdigheten öfvergår nu på hans broder, generalmajor Carl Ericson. (Hv8dag 19000325)

 

 

J. E. ERICSSON

VÅRA NYVALDA RIKSDAGSMÄN, ANDRA KAMMAREN

Nämndeman J. E. Ericsson. Nyvald för Norunda och Örbyhus härad. (Hv8dag 19000101)

 

FR. VON ESSEN

H. Exc. riksmarskalken friherre Fr. von Essen. (Hv8dag 19000121)

   

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014