CARL EDVARD DAHLMAN

Den 21 oktober afled i Stockholm i en ålder af 72 år den kände kartografen Carl Edvard Dahlman.

Den hädangångne var en i sitt fack mycket framstående och i ämbetet nitisk person. Hans sista arbete var hen karta öfver Skåne, under hvars fullbordande han ådrog sig den öfveransträngning, som lade den gamle i grafven. I sorgen öfver den vänsälle och afhållne mannens bortgång deltaga många vänner med de anhöriga. Bland dessa märkes den aflidnes måg, den celebre kompositören Emil Sjögren. (Hv8dag 19001111)

 

L. G. DE GEER

NYVALDA RIKSDAGSMÄN

Friherre L. G. de Geer, Hanaskog. Första kammaren, Kristianstads län. (Hv8dag 19001014)

 

ROB. DE LA GARDIE

Andra kammarens talman Grefve Rob. De La Gardie. (Hv8dag 19000128)

 

G. G. H. A. DE MARÉ

VÅRA NYA DOMHAFVANDE

Rev. sekr. G. G. H. A. de Maré. Torna och Bara domsaga. (Hv8dag 19001230)

 

CHARLES DICKSON

Den bekante läkaren och kommunalmannen d:r Charles Dickson, som på sin tid spelat en betydande roll i Göteborgs kommunala lif, fyllde den 28 sistl. januari 86 år. D:r Dickson är nu bosatt i Stockholm. För några månader sedan råkade den vördade gamle ut för ett olycksfall, hvilket en längre tid band honom vid sjuksängen. Nu är han emellertid återställd och kunde på 86-årsdagen vid god hälsa mottaga alla de hyllningsbevis och lyckönskningar, som ägnats honom.

Med sin enskilda praktik upphörde d:r D. redan 1858, hvarefter han odeladt ställde sin tid och sina krafter till sitt samhälles disposition. Hans inlägg för afhjälpande af sociala missförhållanden, genom förbättrandet af arbetarklassens villkor och utarbetandet af en ny fattigvårdslag, liksom hans sanitära sträfvanden, var af stort värde. Åren 1867-72 var D. ledamot af Första kammare för Göteborgs och Bohus län. Därpå riksdagsman å Göteborgsbänken i Andra kammaren 1873-86, var han ånyo senator 1886-95. (Hv8dag 19000204)

 

 

ELEONORE DICKSON

Den 9 april upphörde ett af de ädlaste kvinnliga hjärtan att klappa, då i sin villa vid Göteborg fru Eleonore Dickson, James J. Dicksons efterlämnade maka, afled nära 79 år gammal. Eleonore Dickson kände och uppfyllde som få under ett långt, verksamt lif de förpliktelser, hvilka rikedomen ålägger. Detta dödsbud kommer ock att väcka sorg i hela vårt land, ty hennes godhet kände ej några gränser och till hennes hjälpsamhet vädjade ingen verkligt behöfvande förgäfves. Eleonore Dicksons välgörenhet sträckte sig åt alla håll. Otaliga äro bl.a. de studerande, som hon och hennes make understödt.

För flera välgörenhetsinrättningar var hon ett säkert stöd, och i synnerhet intresserade hon sig för all nykterhetsverksamhet. Liksom hon hos sin make funnit ett hjärta, hvilket slog lika varmt för behofvet som hennes, har hon i dottern Beatrice en sällsynt godhjärtad efterföljare, hvars filantropiska verksamhet är vida känd. En annan dotter, som ej mindre ärft sin moders älskvärda och fina karaktär, är gift med f.d. talmannen grossh. Olof Wijk. Vid fru Eleonore Dicksons grift blanda sig hviskningarne af tusentals välsignelser med suset från de knoppande trädkronorna. Sida vid sida slumra nu på Örgryte gamla kyrkogård de ädla makarne, hvilkas minne skall länge och vida lefva och vördas. (Hv8dag 19000422)

 

 

ROBERT DICKSON

DE NYA KARL XIII:S-RIDDARNE

Bland de nyutnämnda Karl XIII:riddarne är landshöfdingen i Malmöhus län Robert Dickson. Härvid inträffar det inom orden egendomliga, att far och son samtidigt äro riddare af densamma. Landshöfding Dickson är nämligen son till d:r Charles Dickson, som utnämndes den 4 mars 1858. D:r Dickson, hvars porträtt vi återgåfvo i n:r 19, är den äldste nu lefvande innehafvaren af denna orden. (Hv8dag 19000218)

 

J. H. E. DIEDEN

VÅRA NYVALDA RIKSDAGSMÄN, FÖRSTA KAMMAREN

Grossh. J. H. E. Dieden. För Malmö stad. (Hv8dag 19000218)

 

LARS GEORG DOVERTIE

Den 21 mars fyllde en af vårt lands äldsta och mera bekanta läkare, doktor Lars Georg Dovertie i Sköfde 75 år och fick då mottaga hjärtliga lyckönskningar från när och fjärran. D. föddes i Upsala 1825 och blef medicine licentiat 1860 och medicine doktor därstädes 1865.

Han har en lång och hedrande läkareverksamhet bakom sig. Efter att ha tjänstgjort vid Centralhospitalet i Upsala under olika perioder, däraf äfven som öfverläkare, och som läkare under koleraepidemierna i Stockholm 1853, 1854 och 1857, förestod han Upsala vattenkuranstalt 1864-68. Utnämnd till andra bat.-läkare vid Uplands reg:te 1866, tog han 1870 afsked därifrån, sedan han från juni 1868 till okt. 69 varit stadsläkare i Upsala och därpå blifvit läkare vid vattenkuranstalten i Sköfde. Det är ock som badläkare i Sköfde, doktor D. främst vunnit sympatier hos en stor krets patienter från hela landet, hvilka säkerligen med varm tack på den afhållne läkarens 75-årsdag förenade sig i en hjärtlig tillönskan af en lycklig ålderdom.  (Hv8dag 19000401)

 

 

ELOF CONRAD LEOPOLD DYBERG

Natten till den 13 augusti afled till följd af hjärtförlamning en af sitt samhälles främste män, danske vicekonsuln i Engelholm, Elof Conrad Leopold Dyberg.

Konsul D., som var född 1842, dref en vidtomfattande privat affärsrörelse och var därjämte kamrer i Skånes enskilda banks afdelningskontor i Engelholm samt innehade en mängd förtroendeuppdrag. Äfven i en hel del andra större företag inom staden och orten var han intresserad. I samhällets kommunala angelägenheter tog han lifligt del som ledamot af stadsfullmäktige. Hans duglighet på olika områden förskaffade honom den framskjutna ställning, hvilken han ytterligare befäste genom de sympatier, han förstod att tillvinna sig i rikaste grad. (Hv8dag 19000902)

 

GERHARD DYRSSEN

När kommendören Gerhard Dyrssen den 21 oktober 1898 vid 44 års ålder som sjöminister efterträdde v. amiralen J. C. E. Christerson hälsades han med väl grundade förhoppningar om att vår flotta skulle i honom få den unge energiske nydanaren. Vårt sjöförsvar hade länge lidigt af en betänklig "landvind", som varit svår nog att möta. Vi minnas, att statsrådet Dyrssen redan strax efter sin utnämning i en intervju ville åtminstone lofva att "ifra för förbättringar inom sjövapnet på det beståendes grund".

Han har ock redan visat sig vara mannen att infria detta löfte, något som man förvisso kunde vänta med den medvind den nye sjöministern tidigt fick i seglen. I riksdagen har en frisk "sjövind" blåst upp, af hvilken statsrådet Tyrssen förstått att väl begagna sig till fäderneslandets stora gagn och egen merit, hvilken alla måst erkänna. Det är också alla fosterlandsälskande mäns uppriktiga önskan, att vid vår flottas roder få länge behålla den lika duglige som personligen sympatiske sjöminister Dyrssen. (Hv8dag 19000506)

 

   

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014