J. CARLSSON

En Vikingabrand så god som någon utfördes fredagen den 3 augusti - äfven fredagar kunna vara lyckodagar - af egaren till och rorsmannen på yachten Vikingen, fabrikör J. Carlsson, som då för tredje gången och därmed för alltid tillkämpade sig den jubileumspokal, som under senaste år utgjort ett så lifligt eftersträfvadt vandringspris.

Jubileumspokalen räknar sina dagar från 1897, då den tillkom såsom ett minne af svenska segelsällskapets kungliga beskyddares 25-åriga regeringsjubileum. Öfver 5,000 kronor donerades för ändamålet. Själfva pokalen utfördes å juveleraren Hallbergs verkstäder efter teckning af arkitekten Agi Lindegren. Samma år vanns pokalen af segelsällskapet Vikingarne med båten Vikingen, förd af fabrikör J. Carlsson och bibehölls följande år af samma båt, förd af samma rorsman, men eröfrades 1899 af "Enten-Eller" för kunglig dansk yacht-klub. Genom återeröfringen i år tillfaller den för beständigt sin nuvarande innehafvare. Vikingens konstruktör är ingeniör Albert Andersson. [bilden beskuren] (Hv8dag 19000819)

 

 

K. G. CARLSON

ÅRETS JUBEL- OCH HEDERSDOKTORER

Justitierådet K. G. Carlson. Juris hedersdoktor i Upsala. (Hv8dag 19000610)

 

ERNEST CASSEL

... Ett af de ståtligaste Folkets hus är det arbetarepalats, som den 10 januari invigdes i Grängesberg. Det är uppfördt genom en storartad donation af den engelske bankiren sir Ernest Cassel, som härmed för all tid knutit sitt namn vid Grängesbergs samhälle. En mängd honoratiores närvoro vid den stämningsfulla högtidligheten, där ibland landshöfdingarne Wersäll och Svedelius, biskop Ekman, bruksägaren V. Tham m. fl.  [utdrag ur artikel] (Hv8dag 19000128)

 

AXEL CEDERGREN

Hufvudstadens äldste borgare och äldste manlige invånare, boktryckaren och förre tidningsutgifvaren Axel Cedergren, fyllde nyligen 96 år. Den gamle är i besittning af obrutna krafter, god syn och hörsel och det allra bästa humör. "I går", yttrade han på födelsedagen till en besökande tidningsman, "rakade jag mig naturligtvis själf, för att vara städad på födelsedagen", och till sist yttrade han: "Jag känner mig lycklig, då jag vet med mig, att jag gjort hvar man rätt, äfven några godt och ingen ondt".

I sin trefna bostad, Bläcktornsgränd n:o 5 i Maria församling, fick den gamle hedersmannen på bemärkelsedagen mottaga varma lyckönskningar af trogna vänner. (Hv8dag 19000513)

 

 

O. TH. CEDERQVIST

Fabrikör O. Th. Cederqvist i Linköping, en af stadens mera bemärkte män, fyllde den 13 dennes 75 år, af hvilken anledning han blef föremål för en lika vacker som uppriktig hyllning. Vid en fäst, som medlemmar af stadens fabriks- och handtverksförening anordnat för hr C., fick han erfara de varmaste bevis på den tacksamhet och sympati han förvärfvat - hr C. har varit styrelseledamot i nämda förening i 35 år, däraf dess ordförande i 18 år, hvilken funktion han fortfarande bekläder.

Den ansedde medborgaren är stadsfullmäktig sedan 35 år tillbaka och innehar flere andra kommunala förtroendeuppdrag. Vid hyllningsfästen öfverlämnades till hr C. en hedersgåfva, en tafla med fotografier, i midten hans eget och däromkring grupperade ledamötena i handt-verksföreningens styrelse. (Hv8dag 19000325)

 

 

HENRIK SAMUEL CEDERSCHIÖLD

Icke alls oväntadt kom den 15 maj budet att f.d. rektorn vid Växiö högre allmänna läroverk dr Henrik Samuel Cederschiöld hädankallats. Den i sin krafts dagar så duglige skolmannen och kommunalt verksamme medborgaren hade på senare tiden varit ganska sjuklig. Hans bortgång sörjes af många och hans minne skall lefva älskadt och äradt.

Rektor C. var född 1824 i Lekaröds prästgård i Kronobergs län och son af prosten och kyrkoherden Kasper Haqvin Cederschiöld och hans maka Helena Sofia Ingelman. Han blef 1848 student i Lund och aflade 1847 filosofie kandidatexamen samt promoverades kort därefter till filosofie doktor. Därpå ingick han på lärarebanan och blef 1849 lärare i främmande lefvande språk vid Växiö gymnasium samt 1859 lektor i ämnet vid Växiö högre allmänna läroverk. Under åren 1875-1892 var han rektor vid detsamma. År 1892 tog han afsked från läroverkets tjänst och promoverades 1897 till filosofie jubeldoktor.

Rektor Cederschiöld var mycket afhållen af sina lärjungar samt åtnjöt anseende såsom en skicklig lärare. Under åren 1853-1857 var han redaktör för "Nya Växiöbladet". Han var varmt intresserad af och deltog lifligt i stadens angelägenheter. Som skriftställare har han gjort sig bekant som flitig öfversättare till vårt språk, i synnerhet af arbeten af religiöst innehåll. (Hv8dag 19000527)

 

 

ADELINA PATTI-CEDERSTRÖM

Den världsberömda divan Adelina Patti, friherrinna Rolf Cederström, håller den 25 d:s sin mycket omtalade välgörenhetskonsert i Stockholm. Biljettförsäljningen ägde rum den 15 kl. 12 midd., men redan på e.m. dagen förut hade den stora kö börjat bildas, hvilken till slut som en lång orm ringlade sig ut från k. teaterns biljettkontor. en äkta hufvudstadsbild! Biljetterna till de bättre platserna à 14 kronor betalas redan med bortåt fyrdubbla beloppet, och man hoppas att den stora sångerskan skall förmås att låta höra - och se - sig på ännu en konsert. (Hv8dag 19000923)

 

CARL GUSTAF CEDERSTRÖM †

En näringslifvets nitiske befrämjare bortgick med fil. och med. doktorn frih. Carl Gustaf Cederström, som den 5 juli afled å Bråte egendom i Värmland, nära 70 år gammal. Efter afslutade studier – framlidne ärkebiskop Sundberg var en tid den bortgångnes privatlärare – verkade frih. Cederström i närmare 20 år som läkare, tills han 1878 drog sig tillbaka från den offentliga praktiken och bosatte sig å egendomen Bråte, där han framlefvat sina dagar under ett idylliskt, men verksamt landtlif.

Frih. Carl Cederström var intresserad för och bevandrad i alla tidens spörsmål samt verksam på så godt som alla grenar af teoretiskt och praktiskt vetande. Vi erinra om hans skriftställareverksamhet på såväl det pedagogiska som det skönlitterära, vetenskapliga, statistiska m. fl. områden. Såsom national-ekonomisk-geografisk författare kvarlämnar han ett monumentalt verk i fyra delar: ”Värmlands läns fiskevatten”. Särskildt var fiskenäringen och jagtvården hans skötebarn – han var själf i sin krafts dagar en härdad och intresserad jägare och fiskare – och såsom ordförande i Värmlands fiskeristyrelse har han med råd, dåd och penna verkat för denna näring.

Hans förtjänster om jordbruket och dess binäringar har man äfven vetat att uppskatta, hvarom det faktum vittnar, att frih. C. under många år setat såsom hushållningssällskapets  vice ordförande. Till sin natur var frih. C. synnerligen sällskaplig och af ett sprudlande torrhumoristiskt kynne. Han ville – skrifver en minnestecknare – se alla glada och lefnadsfriska, samt verkade ock såsom familjefar, husbonde och läkare på allt sätt för såväl kroppens som själens stärkande. (Hv8dag 19000722)

 

 

CARL CERVIN

Bankiren Carl Cervin i Stockholm fyllde nyligen 50 år. Det Cervinska namnet intager en af de mest framstående platserna i vår finansvärld. Den ansedda firman grundades, som bekant, af Carl Gustaf Cervin, hvilken i vida ut- och inländska bankkretsar var synnerligen bekant. Han afled i fjol. Hans son har gjort sig bemärkt för samma egenskaper, hvilka skapade faderns ställning: finansbegåfning i förening med ett redbart och urbant väsen. (Hv8dag 19001001)

 

 

CHARLES CHILDE

I detta sammanhang återgifva vi porträttet af en i kriget fallen engelsk officer, som genom slägtskap var fästad vid vårt land, majoren vid Engelska hästgardet Charles Childe, som stupade vid Potgieters Drift den 20 januari. Major Childe var gift med en dotter till brukspatron Henrik Montgomery i Göteborg.

[ur artikel om svenskar fallna i kriget i Transvaal] (Hv8dag 19000401)

 

SUNE VALDEMAR CHRISTENSON

Sune Valdemar Christenson, son af f.d. riksdagsmannen Chr. Christenson på Vadmöllan och hans maka, var född år 1880. Efter aflagd mogenhetsexamen inskref han sig hösten 1898 vid Lunds universitet för idkande af juridiska studier. Men så bröt kriget ut därnere. Den unge studenten lät Sveriges Rikes Lag fara och skyndade att ställa sig in de för sin rätt kämpande boernas led.

Det blodiga slaget vid Spionkop den 24 januari blef hans sista strid. Här dog han en hjältedöd i dubbel måtto. En engelsman hade fallit 40 steg framför boernas stridslinie och viftade med sin näsduk för att ge tillkänna, att han var sårad och behöfde hjälp. Utan att akta på den oerhörda faran af att resa sig under kulregnet skyndade han fram mot den sårade, och sedan sågo hans vänner ej vidare till honom. Men vid stridens slut återfanns han med en kula i bröstet och en i pannan. När Lunds studenter nästa år mötas till Nordisk fest, då skall namnet Sune Valdemar Christenson ej saknas på bautastenen öfver de hädangångna. Då skall resas hans vackraste vård. [ur artikel om svenskar fallna i kriget i Transvaal] (Hv8dag 19000401)

 

 

CARL LEONARD CHRISTIERNIN

Statsbaneingeniören, kaptenen i väg- och vattenbyggnadskåren Carl Leonard Christiernin omkom den 24 sistl. januari vid Kils station. Han skulle hoppa upp på ett tåg, som var i gång, men halkade och öfverkördes med påföljd att döden genast följde.

Kapten C., som var född i Borås 1839, hade gjort sig känd som en dugande och i sitt maktpåliggande värf mycket pligttrogen man. Åren 1858-61 var han anställd i statens väg- och vattenbyggnadsdistrikt, var 1863 nivellör vid dess järnvägsbyggnader, 1870 sektionsingeniör vid Canad. Pacific-banan i Nordamerika. Blef ingeniör vid Bergslagernas järnvägsbyggnad 1872, t.f. statsbaneingeniör 1879 samt ordinarie 1881 vid sträckan Svartå-riksgränsen. Fem år därefter förflyttades han till Arvika, hvilket samhälle i honom gjort en stor förlust. Som enskild person var C. varmt afhållen af alla för sitt anspråkslösa och hjärtegoda väsen. Många deltaga i de närmastes sorg öfver den i mannaålderns kraft så plötsligt bortryckte. (Hv8dag 19000218)

 

 

HENRIK CHRISTIERNSSON

Den lycklige författaren till det bekanta lustspelet Gurli, som gjort europeisk succès, intendenten och skriftställaren Henrik Christiernsson har ånyo å Dramatiska teatern gjort lycka med ett stycke, Castor och Pollux, som synes ha alla förutsättningar att vinna onekligen förtjänt framgång.

"Castor och Pollux" utmärker sig, liksom "Gurli", för den klara insikt af "hvad som gör sig", hvilken man förvisso ej öfverraskas af att finna hos en person som sitter inne med en så lycklig förening af litterär talang och scenisk-teknisk erfarenhet som hr Christiernsson. Den kvicka, muntra och underhållande dialogen visar en lika säker hand och penna som hans styckens byggnad bär vittne om skarp blick för de dramatiska situationerna. Liksom "Gurli" kommer tvifvelsutan "Castor och Pollux" att med fart gå öfver scenen först och främst i hela Sverige. (Hv8dag 19000218)

 

 

CARL GUSTAF COLLIN

Den 18 nov. afled i Stockholm fabrikören Carl Gustaf Collin i en ålder af 70 år. Collin var en af Stockholm mera bekant borgare. Mycket skicklig i sitt fack som optisk, matematisk och meteorologisk instrumentmakare tog han äfven på sin tid del i skarpskytterörelsen. Utom af närmaste sörjes den bortgångne af en krets uppriktiga vänner, som lärt att skatta hans redbara väsen. (Hv8dag 19001209)

 

AXEL JOHAN FREDRIK CORNELIUS

Den 8 juni utnämndes rådmannen i Upsala vice häradshöfdingen Axel Johan Fredrik Cornelius till borgmästare i Falun. Borgmästare Cornelius är född 1858 och blef 1889 rådman i Upsala. Han är känd som en framstående och duglig jurist och kommer tvifvelsutan att göra sig allmänt aktad och omtyckt som den stora ”kopparstadens” främste styresman. (Hv8dag 19000701)

 

 

RUDOLF CRONSTEDT

Vi återgifva här en för HVAR 8 DAG tagen fotografi af det den 6 december i järnvägsstyrelsens sessionsrum aftäckta porträttet af förre generaldirektören vid statens jernvägar, grefve Rudolf Cronstedt, som denna dag ingick i sitt sjuttiofemte år. I det tal, som grefve Cronstedts efterträdare, generaldirektör Nordström, höll vid fästen för jubilaren, gaf han ett vackert uttryck åt det friska minne, hvari grefve Cronstedts förtjänster om de svenska järnvägarnas utveckling bevaras.

Grefve Cronstedts verksamhet vid järnvägen är emellertid icke begränsad till det decennium och litet till, han hade högsta ledningen däraf. Han hade dessförinnan i mer än trettio år varit knuten därvid. Redan som ung löjtnant i väg- och vattenbyggnadskåren beordrades han 1885 att tjänstgöra vid statens järnvägssbyggnader, där han snart befordrades till distriktsingeniör och sedan till byråchef för tekninska afdelningen i styrelsen öfver statens järnvägsbyggnader. Tjugo år senare utnämdes han 1883 till byråchef för järnvägsärenden i väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, för hvilken han utnämdes till öfverste och chef samma år han blef generaldirektör för statsjärnvägarne. De förtroendeuppdrag af olika slag han förut och sedan förvaltat äro legio. (Hv8dag 19001216)

 

 

CARL ISIDOR CULLBERG

Från Helsingborg har nyligen afflyttat direktören för Skånska Handelsbankens afdelningskontor Carl Isidor Cullberg, som i dagarne tillträder chefsbefattningen vid Södermanlands enskilda bank i Nyköping.

Dir. C. tjänstgjorde i Skandinaviska Kreditaktiebolaget i Göteborg från 1875 till 1896, då han i ofvannämda egenskap flyttade till den vackra staden vid sundet. Den omtyckte bankmannen har under dessa tre år förstått att eröfra ett stort samhälles och en vidsträckt orts sympatier och odelade aktning. Den uppriktiga saknaden efter dir. C. tog sig bland annat nyligen uttryck i en hjärtlig afskedsfäst, vid hvilken han fick erfara de varmaste bevis på den popularitet, han under de få åren vunnit inom såväl affärsvärlden som sällskapslifvet i Helsingborg. (Hv8dag 19000311)

 

ADOLF NAPOLEON CURMAN

Nestorn bland Sveriges borgmästare, Adolf Napoleon Curman i Skeninge, hädankallades d. 19 okt. i en ålder af nära 93 år.

Under ett halft sekel har borgmästaren Curman haft sin verksamhet i den gamla staden vid Skenaån och under sin långvariga utöfning af borgmästareämbetet gjort sig mycket omtyckt och aktad. Ända till inemot slutet var den gamle borgmästaren, som under de sex senaste åren åtnjutit ständig tjänstledighet, nog lycklig att äga en för sin höga ålder högst sällsynt friskhet till både själ och kropp. (Hv8dag 19001104)

 

JOSEPH CZAPEK

Den 19 mars fyller musikdirektören Joseph Czapek 75 år. Det är en lång meritförteckning denne om Göteborgs musiklif så högt förtjänte konstnär kan med stolthet visa på. När han nu tillkännagifvit sin afsikt att draga sig tillbaka från aktivt deltagande i konstens utöfvande, hälsas han med stor honnör.

Joseph Czapek är icke blott högt värderad som komponist och framstående exekutör, utan äfven hjärtligt afhållen för sin vänfasthet, anspråkslöshet, godmodighet och sitt varma hjärtelag - egenskaper, hvilka hos honom lyckligt förenas med de musikaliska.

Joseph Czapek är född i Prag och började år 1847 sin lefnadsbana i Sverige som musikdirektör vid K. Göta artilleriregemente. Naturligtvis kommer direktör Czapek att på sin 75-årsdag blifva föremål för varm hyllning från alla de kretsar, inom hvilka han verkat. (Hv8dag 19000318)

 

   

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014