ALEXANDRA BILDT

Friherrinnan Bildt, som med en obeskriflig charme förenar betydande musikalisk talang, begåfvad som hon är med en herrlig stämma, har med sitt fagra, ljusa nordiska utseende väckt stor uppmärksamhet i Rom inom hvars högre societet och diplomatiska kretsar liksom vid hvars hof hon är utomordentligt populär. Friherrinnan Bildt är född Keiller af den kända Göteborgssläkten. [se nedan] (Hv8dag 19000325)

 

CARL BILDT

Den 15 mars fyllde svensk-norske ministern i Rom frih. Carl Bildt femtio år, af hvilken anledning vi presentera porträtten af den framstående diplomaten och hans maka. Frih. Bildt har sedan 1889 varit Sverige-Norges representant vid det italienska hofvet, där han är högt uppburen. Sedan länge i åtnjutande af stort anseende inom den europeiska diplomatien, har friherre Bildt efter sitt uppmärksammade del-tagande i fredskongressen i Haag blifvit erkänd som en synnerligen framstående diplomat Vid flere tillfällen har hans namn blifvit nämdt vid utrikesminister-skifte.

Vid sidan af sitt ämbete har frih. Bildt med framgång sysslat med skriftställeri. Med förkärlek har han egnat sig åt arkivforskning i den gamla Tiberstaden samt har bl.a. offentliggjort flere värdefulla arbeten angående S:t Birgittas hospital och drottning Kristina. Särskildt äro hans bidrag af stort värde och intresse. [se ovan] (Hv8dag 19000325)

 

K. G. BILDT

VÅRA NYVALDA RIKSDAGSMÄN, FÖRSTA KAMMAREN

Öfverste K. G. Bildt. För Norrbottens län. (Hv8dag 19000218)

 

H. BILLING

ÅRETS JUBEL- OCH HEDERSDOKTORER

Justitierådet H. Billing. Juris. hedersdoktor i Lund. (Hv8dag 19000603)

 

BISKOP BILLING

Den 19-21 juni hade det stora Lunds stifts präster möte i stiftsstaden. Detsamma räknade ej mindre än 350 deltagare och bar alltigenom prägeln af värdighet, varmt trosnit och liflig sträfvan att i denna söndringens tid häfda statskyrkans auktoritet. Mötet öppnades på tisdagen den 19 juni med högmässotjänst i den härliga Lunda-dômen af prosten och kyrkoherden i Tygelsjö S. F. Fredlund och därpå förrättades prästvigning af biskop Billing. [utdrag ur artikel] (Hv8dag 19000701)

 

 

EMELIE BILLMARK

Den 21 sistl. januari afled i Paris, den äldsta medlemmen af den svenska kolonien därstädes, professorskan enkefru Emelie Cecila Sofia Billmarck, född Dedering. Hon var född i Norrköping den 23 januari 1813, enka sedan 1870 efter den talangfulle konstnären C. J. Billmarck.

Redan i yngre år flyttade hon med sin man till Paris och hade nu bott där väl i 60 år. I det gästfria hemmet vid Rue de Rennes samlades en gång i veckan i synnerhet under 1850-talet och påföljande årtionde ett stort antal svenska konstnärer, som då uppehöllo sig i Paris. Efter hennas mans död - under Paris' belägring - såg ofta fru Billmarck alltjämt kring sig den unga delen av svenskarne i Paris. På helgdagsaftnarne, i synnerhet julaftonen, deltog hon i deras lekar och sparade ej på pänningar eller egna krafter för att bereda ungdomen en glad kväll. Själf fryntlig och glad, spred hon glädje omkring sig, och ända in i sena ålderdomen var hon lika outtröttlig i detta afseende. Hennes bortgång efterlämnar stor saknad hos svenskarne i Paris. (Hv8dag 19000211)

 

 

GUSTAF BILLOW

Utan föregående sjukdom afled brukspatron Gustaf Billow å Näs Kungsgård, Husby socken i Dalarne, den 22 sistl. januari i en ålder af fyllda 91 år. I det sista trots sin höga ålder frisk och kry, vaknade han på morgonen litet illamående och efter en halftimme därefter hade lifvet flytt.

Billow var född vid Sala grufva, där fadern var bergmästare. Hans moder, Eva Myhrman från Rämens bruk i Värmland var syster till Esaias Tegnérs maka. Den bortgångne, som var en vänsäll och blid personlighet, hade inhämtat sina första kunskaper på lefnadsbanan på den bekante Samuel Owens verkstad i Stockholm. Efter att från början af 1830-talet till år 1873 hafva verkat i olika egenskaper vid Klosters, Forsbacka och Ängelsfors bruk, bosatte han sig på sin gård Gustafsberg vid Långshyttan och flyttade 1884 till sin dotter och måg på Näs kungsgård. Gustaf Billow var vid sin död Sveriges äldste brikollist. Redan för 70 år sedan hade han i Stockholm ingått i "Par Bricole". (Hv8dag 19000218)

 

 

C. G. L. BILLQUIST

ÅRETS JUBEL- OCH HEDERSDOKTORER

Med. d:r C. G. L. Billquist, Göteborg. Fil. jubeldoktor i Lund. (Hv8dag 19000708)

 

HENNING THEODOR BIÖRKLUND

Till öfverdirektör och chef för patent- och registreringsverket har vid grefve Hugo Hamiltons inträde i regeringen som jordbruksminister utnämnts t.f. byråchefen i gen.-poststyr. Henning Theodor Björklund. Öfverdirektör Björklund är född 1849. Den förmåga han som ämbetsman lagt i dagen borgar för att patentverket under hans ledning skall alltjämt motsvara de modärna krafven på denna viktiga institution, som har den energiske företrädaren för sin nuvarande praktiska organisation. (Hv8dag 19000415)

 

ALF BJÖRKMAN

Den 5 juni afled majoren i armén, f.d. föreståndaren för Slöjdskolan (nuv. Tekniska skolan) i Stockholm, Jacob Alf Gustaf Björkman, nära 81 år gammal.

Det är mindre på det militära området än på andra man har att söka Björkmans egentliga lifsgärning: främjandet af slöjd och svensk industri i allmänhet. I 27 år (1859-1886) var han föreståndare för nuv. Tekniska skolan, hvilket läroverks storartade uppblomstring är till största delen frukten af hans energi. B. var ock åren 1857-75 lärare, med lektors titel, vid Skogsinstitutet, vidare en lång följd af år styrelseledamot och vice ordförande i Svenska slöjdföreningen, hvars utveckling till gagn för den inhemska industrien säkert i ej ringa mån får tillskrifvas honom. Han hade äfven bl.a. ifrat för inrättande af praktiska skolverkstäder.

Såväl i följd af sitt intresse för främjande af vår industri och sin mångåriga verksamhet för yrkesutbildningen som genom sin flärdfria, varmhjärtade personlighet efterlämnar Alf Björkman ett i vida kretsar vördadt och aktadt minne. (Hv8dag 19000624)

 

 

KNUT HUGO BLOMBERG

Den 9 februari fyllde den i jurist- och riksdagskretsar väl bekante professor Knut Hugo Blomberg 50 år, af hvilken anledning vi i dag återgifva den framstående rättslärarens och politikerns drag.

Professor Blomberg utnämndes 1894 till professor i statsrätt, förvaltningsrätt och folkrätt vid Upsala universitet. Sedan 1893 är professorn representant i Första kammaren för Kopparbergs län. (Hv8dag 19000211)

 

LAURENTIUS RIBER BLUME

Nestorn bland Sveriges läkare Laurentius Riber Blume fyllde den 3 februari nittio år. D:r Blume, som är bosatt i Vänersborg, blef student vid Köpenhamns universitet 1827 samt aflade kirurgiska och medicinska examina 1834. Under koleraepidemien anmodade d.v. landshöfdingen, grefve Axel Pontus von Rosen i Göteborg professor Bang i Köpenhamn att anskaffa fyra läkare till Göteborg för farsotens bekämpande. Bland dessa fyra var d:r Blume. Efter erhållen medborgarerätt och läkarelegitimation blef Blume stads- och badläkare i Strömstad, därpå efter hvartannat stadsläkare i Vadstena, Lindesberg och Hudiksvall. År 1862 - sedan utländska läkare fått tillåtelse söka civila läkarebefattningar på stat - erhöll B. 1862 provinsialläkaretjänsten i Östhammars distrikt och transporterades 1870 till Norra Dalslands distrikt. År 1885 erhöll d:r Blume, som sedan 7 juni 1898 är svenska läkarekårens nestor, afsked med pension. (Hv8dag 19000204)

 

 

SIMON JOHANNES BOETHIUS

En af Andra kammarens mera bemärkta män, representanten för Upsala professor Simon Johannes Boethius fyllde den 6 dennes 50 år och närmast af den anledningen bringa vi idag den bekante professorn-politikerns drag.

Professor B. är född dalkarl, i Säfsnäs socken, och blef student i Falun 1869. År 1877 utnämdes B. efter förvärfvad fil. doktorsgrad till docent i historia vid Upsala universitet. Två år därefter erhöll han lektorat vid Upsala högre allm. läroverk samt nämdes 1889 till e.o. professor i historia vid Upsala universitet. Från och med 1891 har professor B. varit riksdagsman i Andra kammaren för universitetsstaden. (Hv8dag 19000311)

 

CARL C:SON BONDE

Den 11 juni fyllde öfverceremonimästaren vid K. M:ts hof friherre Carl Carlsson Bonde 50 år. Frih. Bonde är, som bekant, son till framl. öfverstekammarherren frih. Carl Jedvard Bonde. Frih. Bonde bär äfven titeln introduktör för främmande sändebud och är för öfrigt innehafvare af det stora Eriksbergs fideikommiss med Forssjö bruk, samt äger godsen Gimmersta och Nygård i Södermanland.

Frih. Bonde har som medlem af Andra kammaren för sin valkrets deltagit i det politiska lifvet. Efter de k. scenernas ombildning hvilar högsta ledningen af Dramatiska teatern uti hans hand. (Hv8dag 19000617)

 

ALBERT BONNIER

Den 26 juli afled i Stockholm nestorn bland Sveriges bokförläggare Albert Bonnier i den höga åldern af nära 80 år. Med honom gick en af den svenska bokförlagsverksamhetens mäst bemärkte män ur tiden. B. var född i Köpenhamn, dit hans fader, Gerhard Bonnier, i början af 1800-talet flyttat från Frankrike och där han anlagt en bokhandelsaffär. På 1840-talet började den nu aflidne i Göteborg tillsammans med sin broder David Felix den förlags- och boktryckeriverksamhet, hvilken fortgår under firma D. F. Bonniers Boktryckeri-Aktiebolag. År 1859 öfverflyttade Albert Bonnier till Stockholm och grundlade där sin vida kända affär i boktryckeri och bokförlag, som blifvit en af Skandinaviens mäst bekanta.

Bonnier hade en sällsynt skarp blick för geni och förmåga där de funnos. Han tog de unga debuterande författarne om hand. Strindberg, Heidenstam, Levertin, Fröding o.s.v. - alla började de hos B. och blefvo honom i allmänhet trogna. Många spirande förmågor ha haft B. att tacka för hjälp att taga de första stegen, och hans bistånd äfven mot sådana som af förhållandena icke tillåtits bli erkända skall i vida kretsar ihågkommas.

"Gamle Bonnier" - som hans namn var bland skriftställare - var en god och välvillig man som personligen intresserade sig för sina författare. Han lade ock i dagen energiskt arbete inom föreningar, som ha till ändamål att höja den svenska vitterheten eller stödja dess idkare och gaf ofta prof på stor frikostighet, såsom t. ex. på sin 70-årsdag, då han skänkte 24,000 kr. åt olika håll. (Hv8dag 19000805)

 

 

JACQUES LUDVIG BORELIUS

Till innehafvare af den professur i kirurgi vid Lunds universitet, hvilken genom professor C. J. Asks frånfälle blef vakant, utnämndes den 15 december lasarettsläkaren i Karlskrona med. d:r Jacques Ludvig Borelius. Denna utnämning kom icke oväntadt, ehuru professor Borelius hade medsökande som hos k. m:t besvärat sig öfver B:s utnämnande.

Professor Borelius, som är född 1859, utnämndes 1891 till lasarettsläkare i Karlskrona. Hans gedigna kunskaper och erkända skicklighet göra honom väl värdig den vunna platsen bland medicine professorerna i Lund, vid hvilket universitet han före sin utnämning till lasarettsläkare i Karlskrona verkade omkring ett år som docent. - Inom Karlskrona samhälle kommer prof. B. att länge lefva i tacksamt minne ej blott för sin yrkesskicklighet utan ock för sin älskvärda och sympatiska personlighet. (Hv8dag 19000101)

 

   

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014