OLGA ANDERSSON

Att utdela Parisäpplet bland dir. Ranfts många vackra kvinliga sujetter är inte det allra lättaste! Men det finnes många som skulle utan betänkande gifva det åt fröken Olga Andersson såsom den vackraste af "den store direktörens" skådespelerskor. Alldeles afgjordt är hon en af de vackraste - därom bär detta hennes senste och utmärkt lyckade porträtt vitte.

Med sin fägring förenar fröken A. - hvad som hon själf säkerligen skattar högst - en varm kärlek till scenen och en dramatisk talang som allt skarpare trädt i dagen. Hon är därtill en arbetsam, mycket flitig skådespelerska, som icke nöjer sig med några med skönhet och vackra toiletter lättköpta segrar. Fröken A. tillhörde från 9 års ålder till för omkring sex år sedan k. operans balett. Sedan dess har hon varit fäst vid dir. Ranfts teatrar, med undantag af spelåret 1899-1900, då hon var engagerad vid Svenska teatern i Helsingfors. Där uppträdde hon bl.a. som Dyveke, Karin Månsdotter, Kerstin i Drachmanns "Dansen på Koldinghus", hvilken sistnämda roll hon själf lär räkna som sin bästa. Vi erinra för öfrigt endast om, huru väl den begåfvade och dugande artisten lyckats i så skilda uppgifter som titelrollen i "Österlunds Hanna", den rödhåriga våpiga Lavinia i "Familjen Jensen" och senast som den vackra distinguerade fru Mabel i "Tårarnes tyranni". Foto: Hoffotograf Jonasson, Göteborg. (Hv8dag 19001125)

 

 

JOHAN GABRIEL ANREP

Johan Gabriel Anrep, vår äldste och mest kände genealog, ingick den 4 december i sitt 80:de år. Det är nu snart ett halft sekel sedan första årgången af hans adelskalender utkom. Det var 1854. Och sedan dess har den ena editionen troget följt den andra. Anrep var född till genealog. Som 10-årig pojke utarbetade han kalendrar öfver fingerade regenthus. Utom adelskalendern har han utgifvit "Svenska adelns ättartaflor", "Svenska släktboken", redigerat "Svensk handelskalender" samt skrifvit en mängd artiklar; "Historiskt, geografiskt och statistiskt lexikon". Genealogien är ett mödosamt studium, åtminstone så bedrifvet som Anrep gjort, och om någon egenskap hos honom kan mäta sig med hans forskareflit, så är det hans pålitlighet. (Hv8dag 19001216)

 

C. ARBO

ÅRETS JUBEL- OCH HEDERSDOKTORER

Brigadlæge C. Arbo, Kristiania. Med. hedersdoktor i Lund.

(Hv8dag 19000617)

 

FREDRIK ARESCHOUG

Den 9 okotober fyller den framstående botanikern f.d. professor Fredrik Wilhelm Christian Areschoug i Lund 70 år. Professor A. är född i Cibrishamn, blef student i Lund 1847, fil. doktor 1853, docent i botanik året därpå, adjunkt i ämnet 1858 samt 1879 ordinarie innehafvare af professuren. År 1898 erhöll den vördade akademiläraren begärd tafsked och drog sig tillbaka till en väl förtjänt hvila. Professor A. åtnjuter stort anseende som en trägen forskare och kunskapsrik botaniker, hvilkens arbete äfven tagit sig uttryck i en lika liflig som mångsidig författareverksamhet. (Hv8dag 19001007)

 

 

JOHAN WOLTER ARNBERG

Den 21 juni afled hastigt af hjärtförlamning den bekante national-ekonomen och bankmannen fullmäktigen i Riksbanken fil. d:r Johan Wolter Arnberg, 67 år gammal. Efter föregående verksamhet i Uplands och Stockholms enskilda banker valdes A. 1874 af Riksdagens kamrar till fullmäktig i riksbanken, och utsågs inom fullmäktige till deputerad för utrikesaffärerna, hvilka förtroendeuppdrag sedan förnyats hvarje år.

A.  var i flera år stadsfullmäktig i Stockholm, ledamot i de 1881-83 och 1889-90 tillsatta bankkomitéerna, äfvensom ledamot af Vetenskaps- och Landtbruksakademierna. Han har därjämte utgifvit flere arbeten som resulterat af historiska och ekonomiska forskningar.  I vår riksbank blir d:r Arnbergs nu tomma plats svår att fylla. Han var ock en genomhederlig man, aktad af alla, samt såsom enskild person synnerligen sympatisk. (Hv8dag 19000701)

 

 

N. ARNHAMN

Helsingborgs äldste manlige invånare grossh. N. Arnhamn fyllde den 25 oktober 90 år. Den krye och liflige åldringen blef på denna hedersdag hyllad på mångahanda sätt, såväl af enskilda vänner som af stadsfullmäktige, af hvilken kår hr A. under en lång följd af år varit en framstående och omtyckt medlem. Fullmäktiges lyckönskningar framfördes af dess ordförande, konsul Olsson, som vältaligt tolkade de uppvaktandes känslor och tackade hr N. för hvad denne i sin krafts dagar verkat för det allmänna och stadens förkofran. (Hv8dag 19001111)

 

N. A. ARWIDIUS

Vi återgifva här porträttet af arkitekt N. A. Arwidius i Malmö, som vid den stora nordiska trädgårdsutställningen på ett mycket lyckligt sätt löste den ej lätta uppgiften att åstadkomma en smakfull och billig utställningsbyggnad. (Hv8dag 19001007)

 

ROBERT AUGUST ARFWIDSON

Bruksegaren Robert August Arfwidson afled den 27 nov. å sin egendom Åstorp i Södermanland vid nyss fyllda 69 år.

Efter det nya representationsskickets införande valdes A. 1866 till riksdagsman i Andra kammaren för Öster- och Väster-Rekarne härads valkrets samt bevistade riksdagarna 1867-1869. Därefter representerade han samma valkrets ånyo under riksdagarna 1879-1881. I riksdagen tillhörde han frihandelsgruppen samt väckte vid 1881 års riksdag motion om utfärdande af en lag till vivisektionens afskaffande. Såsom enskild person var han en allmänt ansedd och aktad man. (Hv8dag 19001230)

 

CHRISTIAN ASPELIN

Den 29 juli fyllde brukspatron på Fagersta Christian Aspelin 70 år. Christian Aspelins duglighet, energi och ihärdighet är ett föredöme, väl värdt att efterliknas af svenske män. Han har i mera än en mansålder inlagt de största förtjänster om den svenska järnhandteringen och i hög grad bidragit till att vår järnindustri nu har lika godt namn och rykte i världen som af ålder det svenska järnet.

År 1873 förvandlades Fagersta med underlydande egendomar till ett aktiebolag med ett kapital af 2 1/2 millioner kr., men tillhör fortfarande Aspelinska familjen. Ännu i besittning af sin fulla mannakraft, spänstig och liflig, firade brukspatron A. födelsedagen i kretsen af sina närmaste å fädernegodset. I sitt svar på hyllnings- och tacksägelsetal, som vid uppvaktningen höllos på hans ingeniörers, kontorspersonals, arbetares och brukets skolbarns vägnar, framhöll jubilaren huru hans mångartade biträden buro hedern af Fagersta bruks storartade och i så många hänseenden framstående utveckling och dess nuvarande industriella ståndpunkt. På e.m. ägde utdelning rum af patriotiska sällskapets medaljer i guld och silfver till 130 af Aspelins mångåriga tjänare och arbetare. (Hv8dag 19000819)

 

 

JOHAN CHRISTOFFER AURELIUS

Den 3 dennes afled vid Svartsjö f.d. kronolänsmannen och post-stationsföreståndaren Johan Christoffer Aurelius i en ålder af några dagar öfver 77 år.

Med A. bortgick en riktig hedersman, som genom sin plikttrogenhet, vänsällhet och ett af sann humanitet prägladt uppträdande öfverallt tillvunnit sig tillgifvenhet och aktning. På sin människovänlighet och oegennytta gaf han flerfaldiga prof under sin verksamhet som länsman, då han ofta med egna medel räddade fattigt folk från utmätning. Vid sin afgång ur tjänsten erhöll han ock en minnesgåfva som var bevis på de stora sympatier han förvärfvat sig. Stort är deras antal som med de anhöriga dela saknaden efter den gammeldags kärnfulle och gedigne mannen. (Hv8dag 19001125)

 

CARL VILHELM SAMUEL AURIVILLIUS

I München afled i medio af december docenten Carl Vilhellm Samuel Aurivillius på hemresa från Sundaöarne, där han uppehållit sig för zoologisk forskning. A. var född den 31 augusti 1854. Han promoverades 1883 till filosofie doktor, efter att förut ha kallats till docent i zoologi vid Upsala universitet.

Med docenten Aurivillius bortgick en af våra mest lofvande yngre vetenskapsmän samt en af de främste kännarne af vår hafsfauna. Han har idkat en mycket flitig och omfattande vetenskaplig verksamhet samt offentliggjort en stor mängd afhandlingar på svenska, tyska och franska. (Hv8dag 19000101)

 

J. A. AVÉN

 ... Att det nya expeditonssystemet därför icke är något hugskott, kan ju redan anses framgå, däraf, att det fått tillämpning vid ett statens verk och styrkes också af dess uppfinnares föregåenden. Det är icke första gången ingeniör J. A. Avén dragit uppmärksamheten till sig genom sina telefontekniska konstruktioner. Under den tid han var anställd i Stockholms allmänna telefonaktiebolag 1883-1888 - dessförinnan hade han efter att 1882 tjugoettårig ha aflagt studentexamen vid Stockholms realläroverk genomgått elevkurs vid L. M. Ericssons verkstäder - förändrades enligt hans konstruktion multipelborden från enkel- till dubbeltrådiga och infördes förbindelseledningssystemet mellan de enskilda bolagens stationer.

Under sin anställning 1888-1890 vid The Bell Telephone Manuf. Co. i Antwerpen ledde han stationsinredningen i Bryssel, Antwerpen, Köpenhavn, Berlin och Hamburg. Sommaren 1888 utförde han stationsinredning i Helsingfors. Efter att 1890-92 ha innehaft anställning som elektriker vid Allmänna bolaget öfvergick han sistnämnda år i samma egenskap till rikstelefon, där han före sin senaste uppfinning konstruerat de allmänt använda bordsapparaterna, telefonautomaten och själfvexeln. Det nya expeditionssystemet har således, som man finner, till upphofsman en pröfvad konstruktör. (Hv8dag 19001223)

 

   

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014