GUSTAF RUDOLF ABELIN

General Abelin föddes i Linköping 1819. År 1862 befordrades han från kapten vid Nerikes regemente till öfverstelöjtnant och förste major vid Södra skånska inf.-regementet. Fem år därefter förflyttades han till öfverste och chef för "Norra skåningarne", men utnämndes redan samma år till generalmajor i armén och kallades till chef för landtförsvarsdepartementet, i hvilken egenskap han kraftigt arbetare på försvarsväsendets reorganisering och äfven lyckades genomdrifva en betydelsefull del af sina förslag.

År 1871 blef Abelin generallöjtnant och återgick till chefskapet för Norra skånska inf.-regementet samt förordnades 1872 till generalbefälhafvare i andra militärdistriktet. [han har för ej länge sedan beviljats afsked ur krigstjänsten] (Hv8dag 19000311)

 

OTTO EHRENFRID ADELBORG

För någon tid sedan afled efter ett långvarigt lidande f.d. kaptenen i Södermanlands regementets reserv Otto Ehrenfrid Adelborg uti en ålder af nära 55 år. Han var son af kaptenen Anders Otto Adelborg och hans maka Lovisa Vilhelmina Bohnstedt.

Efter att hafva genomgått krigsakademien å Karlberg blef A. 1869 underlöjtnant vid Södermanlands regemente, befordrades 1875 till löjtnant och tog afsked med tillstånd att kvarstå som löjtnant i regementets reserv, ur hvilken han för ett år sedan tog afsked. Den aflidne efterlämnar minnet af en nobel och redbar personlighet. (Hv8dag 19000408)

 

DAVIDA AFZELIUS

Af de debuter, som under spelåret ägt rum å K. teatern, har fru Davida Afzelius' onekligen gifvit de rikaste löftena. Fru Afzelius, som är väl bekant från konsertsalongerna i Stockholm och Göteborg och därifrån hemburit de mest omisskänliga bevis på en stor publiks sympatier, debuterade som Amneris i Aida. Det var blott en mening om detta den begåfvade sångerskans fösta uppträdande på tiljan - det bebådade en vacker framtid på operascenen, för hvilken fru A. har alla förutsättningar att bli en verklig prydnad. Den vackra fylliga altstämman kom utmärkt till sin rätt och spelet vittnade om goda dramatiska anlag. Vår opera är att lyckönska, liksom vi gratulera fru Afzelius till det varma mottagande såväl publik som kritiken gifvit henne. (Hv8dag 19000401)

 

CAROLINA AHLBOM

STOCKHOLMS ÄLDSTA INVÅNARINNA

Den 18 juni fyllde hufvudstadens äldsta invånarinna, änkefru Carolina Ahlbom, 102 år. Den gamla är, trots sin ovanligt höga ålder, kry och rask. Visserligen tillbringar hon största delen af dagen i sin säng, men hennes lynne är rätt lifligt och den andliga vigören förundransvärdt god. Den vördade åldringen lefver naturligtvis nästan uteslutande i sina minnen. Man tänke sig ock hvad hon, som lefvat i fem konungars tid och sett hur världen under det händelserika nittonde seklet omskapats, skulle kunna förtälja!

När hon föddes, befann sig Sverige än en gång vid afgrundens brant, när hon vuxit upp och stod brud hade hennes fädernesland under den förste af den nya konungaätten börjat resa sig, sedan det varit nära att förblöda af det finska såret. Under sina bästa år hörde hon revolutionernas och kanonernas hotfulla mullrande därutifrån Europa, under det Sverige i fredens skygd åter växte sig starkt.

När hennes lefnadssol efter en dag, till hvilkens längd man alltmera sällan ser motstycken, sakta dalat ned, såg hon dess strimmor belysa ett rikt, starkt och lyckligt land ... Ett land, hvilket har rätt af sina döttrar och söner fordra, att de göra sig värda lyckan att lefva och dö i Norden.  Må den gamlas återstående dagar förflyta lugnt och smärtfritt, må hennes sista minne från "jämmerdalen" vara idel ljus och frid! (Hv8dag 19000624)

 

 

ARTUR ELOF ALMÉN

Den 7 dennes afled en af Jönköpings mera framstående affärsmän Artur Elof Almén i en ålder af 63 år. Almen var född på Oroust. Han kom redan vid 19 års ålder till Jönköping. Här grundade han fyra år därefter specerifirman Almén & Busck, hvilken upparbetades till den ledande inom branschen. En mängd offentliga och enskilda uppdrag togo emellertid under årens lopp hans tid allt mer i anspråk, hvarför A. 1893 utträdde ur firman.

Arbetsam som få och med en sällspord duglighet ägnade han sig åt de värf, för hvilka den duglige köpmannens krafter tagits i anspråk. Han var stadsfullmäktig och insattes i en mängd kommunala styrelser och nämnder. När riksbanken öppnade afdelningskontor i Jönköping invaldes han i dess styrelse och kvarstod i denna befattning till sin död. För utvecklingen af stadens kommunikationer verkade han nitiskt och bl.a. är den utveckling stadens handelsflotta fått till stor del hans verk. Såsom dels hufvudredare för det nu upplösta Jönköpings förenade ångfartygsaktiebolag, dels verkställande direktör för ångfartygsaktiebolaget "Ran" inlade han stora förtjänster för att bibehålla trafiken på Stockholm och Göteborg till fartyg hemmahörande i Jönköping. De närmastes sorg delas af många, som i umgänge med den vänfaste mannen äfven lärt värdera hans egenskaper som enskild person. (Hv8dag 19000527)

 

 

FREDRIK AUGUST ALMGREN

Den 15 juli fyllde ledamoten af k. järnvägsstyrelsen, öfverdirektören och chefen för stadsbanornas maskinafdelning, Fredrik August Almgren 60 år. Det är närmast af den anledning vi här återgifva den sympatiske och duglige medborgarens bild, hvilken föröfrigt eger otvifvelaktigt intresse såväl för männen inom hans eget fack som för hans kamrater på det politiska området. Öfverdir. A. är, som kändt, en af representanterna i Första kammaren för Elfsborgs län och intager i senaten en framstående plats. [bilden beskuren] (Hv8dag 19000722)

 

 

JOHN GUSTAF ALMQVIST

Nyårsdagen afled i Jönköping domänintendenten i Jönköpings län, sekreteraren i samma läns hushållningssällskap f.d. ledamoten af riksdagens Första kammare, läroverksadjunkten fil. d:r John Gustaf Almqvist i en ålder af 58 år. Dödsorsaken var hjärtlidande, hvilket på kort tid brutit den till utseendet förut så lifskraftige och starke mannen.

Almqvist var son af d.v. apologisten vid Jönkpings läroverk, sedermera prosten och kyrkoherden i Hakarp af Vexiö stift fil. d:r Per August Almqvist och hans maka Carolina Printzensköld. Han föddes i Jönköping den 1 juni 1841, tog 1864 filosofie-kandidatexamen och promoverades året därpå till filosofie doktor. Förstnämnda år blef Almqvist adjunkt i matematik, fysik och modersmålet vid Jönköpings elementarläroverk. Han tog tjänstledighet från adjunktsbefattningen, då han 1878 förordnades till domänintendent i Jönköpings län.

Under åren 1892-1899 var Almqvist ledamot af riksdagens Första kammare såsom vald af Jönköpings läns landsting. Efter 1899 års riksdagsslut afsade han sig mandatet. Under flere år var A. sekreterare i Jönköpings läns hushållningssällskap. Han var riddare af Vasa- och Nordstjerneordnarne. En snabb uppfattning af såväl personer som situationer i förening med en betydande arbetsförmåga gjorde den aflidne till en aktningsvärd personlighet. Hans öppna väsen röjde en manlig karakter. Den godlynthet, som han visade i förtroligare lag, bidrog ock att öka vännernas sympati. (Hv8dag 19000114)

 

 

ROBERT ALMSTRÖM

Hvem känner ej Rörstrands porslin! Detta utmärkta fabrikat åtnjuter vida utom vårt lands gränser det bästa anseende, hvarpå den betydliga exporten af detsamma är bästa beviset. Äran af att ha uppdrifvit Rörstrands- verksamhet till dess nuvarande stora omfattning tillkommer främst disponenten  Robert Almström, som från en obetydlig befattning på fabrikens kontor redan vid unga år arbetade sig upp till företagets ledare.

Den 28 sistlidne maj var det 50 år sedan Robert Almström trädde i fabrikens tjänst. I anledning af detta jubileum uppvaktades disponenten af kontorspersonalen, förmännen och delegerade från de öfver 1,000 arbetarne samt fick mottaga ett stort minnesalbum som en underpant på allas vördnad och tacksamhet. På e.m. gafs för jubilaren af Rörstrands aktiebolag å Hasselbacken stor middag dit hvilken inbjudits aktieägare, tjänstemän och förmän samt en del af jubilarens affärsvänner i Stockholm och landsorten, till ett antal af inemot ett hundratal personer. Bland de närvarande märktes statsrådet Claëson, hofmarskalken Reutersvärd, justitierådet Wedberg, professorerna frih. Nordenskiöld, Rossander och Bruzelius m.fl. Här blef disponent A. föremål för varmaste hyllning. För att hugfästa dagens minne hade äfven Rörstrandsbolaget låtit prägla en af prof. Lindberg graverad medalj öfver honom. (Hv8dag 19000610)

 

 

JONAS ALSTRÖMER

VÅRA NYVALDA RIKSDAGSMÄN, FÖRSTA KAMMAREN

Frih. Jonas Alströmer. För Älfsborgs län. (Hv8dag 19000218)

 

J. AMILON

NYVALDA RIKSDAGSMÄN

Vid de i höstas företagna valen till Första kammaren valdes godsägaren J. Amilon å Efveröd af Kristianstads län. Den andre af landstinget nyvalde var frih. L. G. de Geer, hvars porträtt vi förut återgifvit. (Hv8dag 19001118)

 

EDVARD AUGUST ANDBERG

För någon tid sedan afled i Upsala f. akademiapotekaren direktör Edvard August Andberg. A. var född 1819 i Torshälla, där fadern var borgmästare. År 1856 erhöll han genom köp privilegium på akademiska apoteket ”Kronan” i Upsala, hvilket han innehade till 1866. Han var sedan till sin död direktör i Upsala spritvarubolag. Alla framsteg på farmaciens område funno i A. en varm vän och han visade äfven detta intresse såsom mångårig sekreterare i läkareföreningen. Särskildt intresserade han sig för blommor samt var en af stiftarna och sedermera mångårig skattmästare i Upsala trädgårdssällskap.

I Upsala, där Andberg nära ett sekel hade sin verksamhet, förvärfvade han sig stor popularitet, icke minst bland studenterna, hos hvilka han trifdes hälst. Han skrädde dock ej på orden, när det gälde att ge någon af de kära gossarne en välbehöflig läxa – men på samma gång bistod han med råd och dåd och ekonomisk hjälp när sådant behöfdes. Såsom hedersledamot tillhörde han Gestrike-Helsinge och Sörmlands-Nerikes nationer, till hvilka han gjort flere stipendiedonationer. ”Den, som ej förstår skämt han förstår ej heller allvar” yttrade ”farbror Andberg” en gång vid ett fästligt tillfälle å en studentnation. I dessa ord – skrifver en minnestecknare – kan den gamle originelle mannens hela karaktäristik sammanfattas. (Hv8dag 19000701)

 

 

AXEL G. ANDERSSON

NYVALDA RIKSDAGSMÄN

Rådman Axel G. Andersson, Sundsvall. Första kammaren, Västernorrlands län. (Hv8dag 19001014)

 

CHRISTIAN ANDERSON

Med oktober månads ingång afgingo ur Statens Järnvägars tjänst tre af dess äldste stationsinpektorer - vid Stockholms Norra Carl Johan Victorin, vid Flen Christian Anderson och vid Alingsås station Johan Albert Wikström. Alla ha de under sin långa tjänstetid utmärkt sig för stor plikttrohet och den urbanitet, som kräfves särskildt af person i denna ställning.

Anderson, född 1842, aflade folkskollärareexamen 1862, ingick vid statsbanorna som biljettör 1864, stationsskrifvare 1866, stationsinspektor vid Stjärnhof 1874, vid Valla 1876 samt vid Flen 1877. (Hv8dag 19001014)

   

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014