AULINSKA KVARTETTEN

 

          

Det torde för våra musikälskande landsmän vara af intresse att, då vi nu bringa bilderna af den Joachimska kvartetten, äfven se de män, som inom vårt land, enkannerligen i hufvudstaden, under en följd af år fört kvartettspelets runor med den äran. Det är den Aulinska kvartetten, hvars medlemmar vi - naturligtvis sans comparasion - här återgifva jämte dess geniale pianist, kompositören Wilhelm Stenhammar.

Kvartetten består nu, utom af konsertmästare Tor Aulin, och sedan hr Berndt Carlson lämnat densamma, af hofkapellisterna Chr. Sandqvist, Axel Bergström och Lindhe, hvilken sistnämnde nyligen vid kvartettens första soiré i Stockholm dokumenterade sig som en habil och säker kvartettcellist. Den Aulinska kvartetten har blott vackra och goda traditioner att se tillbaka på och är värd det varmaste erkännande, för hvad den gjort inom vårt land för upparbetandet af den konstform, hvaråt den så framgångsrikt ägnat sin verksamhet och sina krafter. (Hv8dag 19001118)

 

 

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014