PEHR ERIK AHLGREN

Sveriges äldste officer.

Den 27 september fyllde Sveriges äldste nu lefvande officer, kommendören m.m. Pehr Erik Ahlgren 92 år. Den vördade gamle, som är bosatt i Stockholm, åtnjuter den bästa andliga och lekamliga vigör. (Hv8dag 18991015)

 

HUGO ALFVÉN

En af våra yngre svenska musici, som under de senaste åren gjort sig mycket fördelaktigt bemärkt, är violinisten-kompositören, numera medlemmen av k. hofkapellet Hugo Alfvén, hvars öppna och tilltalande drag vi här återgifva. Herr Alfvén har genomgått konservatoriet i Stockholm och flere gånger erhållit musikstipendier - senast ett reseanslag. (Hv8dag 18991210)

 

A. ANTONSSON

VÅRA NYVALDA RIKSDAGSMÄN, ANDRA KAMMAREN

Målaremästare A. Antonson.

Nyvald av de 4 riksdagsmännen för Malmö. (Hv8dag 18991112)

.

 

FREDRIK WILHELM BENNET †

F.d.kommendörkaptenen af första klassen frih. Fredrik Wilhelm Bennet afled i Karlskrona den 6 Oktober, i en ålder af 69 år.

Som ung sekundlöjtnant tjänstgjorde frih. Bennet under 1859-1862 på tyska fregatten "Arcona" under dess expeditioner till Japan, Kina och Ostindien. Friherre B. var 1866-1867 kommederad å korvetten "Gefle" under dess expedition till Medehafvet, Vestindien och Norra Amerika och 1869-1870 å fregatten "Vanadis" under dess nio månaders expedition till Medelhafvet. 1870-1871 var han chef å kanonbåten "Gunhild". Åren 1882-1883 var frih. B. afdelningschef å skeppsgossebriggarna. Hans sista sjökommendering var 1885 som chef å fregatten "Vanadis under dess nära fyra månaders expedition i Östersjön och Nordsjön. (Hv8dag 18991022)

 

 

FREDRIK ADOLF DE BERG

Den 30 sept. segnade plötsligt en person till marken utanför huset 36 Hamngatan i Stockholm. Han inbars skyndsamt i Gymnastiska Centralinstitutet, men utandades efter några minuter sin sista suck. Den aflidne var intendenten vid Allmänna barnhusinrättningen Fredrik Adolf de Berg. Han var född 1855. Efter att i flera år hafva tjänstgjort i öfverståthållareämbetet utnämdes han 1883 till intendent vid barnhuset. I denna verksamhet gjorde han sig känd som en hjärtegod och tillmötesgående man. (Hv8dag 18991022)

 

OSCAR BERG

Den 18 i förra månaden hyllades på ett enkelt sätt i kretsen af meningsfränder och vänner kamrer Oscar Berg å sjömansläsrummet Bethel i Göteborg med anledning af hans fyrtiondeandra födelsedag. Han studerade i Wexiö 1865-1874 och blef järnvägsman 1875, då han fick anställning som bokhållare vid Vestkustbanan och hvarest han ännu är anställd såsom andre kamrer. Ingick 1887 i goodtemplarorden och har inom denna orden beklädt flera förtroendeposter. Genom sitt värdiga framträdande och sympatiska personlighet har han vunnit allas aktning. Han är medlem af stadsfullmäktige i Göteborg sedan innevarande år och valdes vid riksdagsmannavalet den 8 d:s enhälligt som nykterhetsvännernas specielle representant. (Hv8dag 18991001)

 

 

OLOF BERGSTRÖM

Den nästkommande november fira Sveriges goodtemplare 20-årsdagen af ordens införande i Sverige. Som man torde erinra sig, var det i Göteborg den första svenska goodtemplarlogen stiftades, den 5 november 1879. Stiftaren var metodistpredikanten Olof Bergström, som därvid fick kraftig hjälp af litteratören B. Strömberg, Sveriges äldste goodtemplare. I den första logen "Klippan n:o 1" ingingo vid stiftandet 41 personer. (Hv8dag 18991029)

 

CARL BERGVALL

Den 28 november ingick nestorn bland Sveriges prästerksap, kyrkoherden i Barlingbo pastorat i Visby stift prosten i sitt 100:de år. Numera för det mesta sängliggande, afbidar den åldrige herden med en viss förklarlig längtan den stund, då han skall kallas att ingå i den sista hvilan. Prosten Bergvall har i öfver sjuttio år värkat inom stiftet. Han prästvigdes nämligen den3 juli 1826.

Som ett apropos kan i detta sammanhang omtalas att äfven Sveriges yngste prästman finnes inom Visby stift, pastor H. F. Spak, som är född 1876. (Hv8dag 18991203)

 

 

OSCAR BERNADOTTE

Prins Bernadotte vid 40 års ålder.

Foto: Gösta Florman, Sthlm. (Hv8dag 18991126)

 

 

ROBERT BERSÉN †

Generalkonsuln Robert Bersén i Göteborg afled den 26 nov. i en ålder af något öfver 72 år. Den bortgångne, en mycket verksam man inom Göteborgs samhälle, var grundare af och chef i den ansedda skeppsklarerare-firman Borlind, Bersén & C:o i Göteborg.

I alla sjöfartsärenden var Bersén mycket anlitad. Han deltog i stiftandet af Nautiska föreningen i Göteborg och af Ångfartygs-assurans-föreningen, var hedersledamot af flere nautiska föreningar. Vid Sjöfartsmötena deltog han med intresse i meningsbytena och var mycket anlitad som sakförare i sjörättsmål. (Hv8dag 18991210)

 

ELOF BIESÉRT

VÅRA NYVALDA RIKSDAGSMÄN, ANDRA KAMMAREN

Bruksegare Elof Biesért, Lennartsfors. Nyvald för Nordmarks domsaga. (Hv8dag 18991203)

 

C. A. T. BJÖRKMAN

Gefleborgs läns afgångne landshöfding. (Hv8dag 18991105)

 

 

C. W. BLOMSTRAND

Nyligen aftäcktes högtidligen å professor C. W. Blomstrands graf å Östra kyrkogården i Lund en vacker vård öfver den varmt älskade och saknade professorn och inspektorn för Smålands nation. Prof. Blomstrands minne skall länge bevaras i kärlek och tacksam vördnad hos kollegor, lärjungar, vänner och anhöriga. Vi återgifva vårdens porträttmedaljong. (Hv8dag 18991105)

 

G. F. BRODIN

Den 16 sept. bortrycktes den i vida kretsar kände och aktade maskindirektören vid statsbanornas tredje distrikt G. F. Brodin. Han föddes den 16 sept. 1842 och afled i Malmö. (Hv8dag 18991015)

 

LUDVIG BÄÄRNHIELM

En högt aktad gråhårsman, f.d. öfverstelöjtnanten vid Vendes artilleriregemente Ludvig Bäärnhielm afled i Stockholm den 25 sept. 70 år gammal. (Hv8dag 18991008)

   

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014